۱۳۹۷ شنبه ۲۶ آبان
دوره های جدید مهارت های فردی
1397/08/12
ابلاغ دستورالعمل و برنامه زمانی دوره نهم هیئت ممیزه دانشگاه الزهرا در سال 1397
1397/08/12
نشست عملیاتی سازی آئین نامه ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته
1397/07/23
برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با زیرسامانه ترفیع گلستان ویژه اعضای هیات علمی محترم دانشگاه
1397/07/22
آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
1397/07/15
خبر فوری /
تقویم آموزشی
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪدرﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ : 97ﺷﻬﺮﯾﻮر24
(ﻧﯿﻢﺳﺎل اول)آﻏﺎز ﻧﯿﻢﺳﺎلﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : 97ﺷﻬﺮﯾﻮر24
زمان ترمیم (حذف و اضافه)
             ورودی 94 و ما قبل : 31 شهریور 97
             ورودی 95 : 1مهر 97
             ورودی 96 : 2مهر 97
             میهمان و انتقالی : 3 مهر 97
پیش ثبت نام (نیمسال 972) : 97/9/17 تا 97/9/22
آخرین مهلت حذف اضطراری : 22 آذر 97
گستره ارزش یابی : از 24 آذر تا 6 دی 97
پایان کلاس ها : 13 دی 97
شروع امتحان ها : 15 دی 97

 
 
مجموعه تصاویر
سال 97
 • آشنایی دانشجویان دوره اول دانشکده بین رشته ای علوم و فناوری های نوین دانشگاه الزهرا رشته فناوری اطلاعات با پشتیبانی دانشکده های فنی و مهندسی، علوم اجتماعی و ریاضی با رشته مذکورآشنایی دانشجویان دوره اول دانشکده بین رشته ای علوم و فناوری های نوین دانشگاه الزهرا رشته فناوری اطلاعات با پشتیبانی دانشکده های فنی و مهندسی، علوم اجتماعی و ریاضی با رشته مذکور
  آشنایی دانشجویان دوره اول دانشکده بین رشته ای علوم و فناوری های نوین دانشگاه الزهرا رشته فناوری اطلاعات با پشتیبانی دانشکده های فنی و مهندسی، علوم اجتماعی و ریاضی با رشته مذکور
 • آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
  آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
 • آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
  آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
 • آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
  آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
 • آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
  آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.