۱۳۹۷ جمعه ۲۳ آذر
دکتری
کاربرگ های آموزشی- پژوهشی


1.کاربرگ درخواست تصویب برنامه آموزشی - پژوهشی


2.کاربرگ درخواست مجوز برگزاری ارزیابی کتبی جامع


3.صورت جلسه اعلام نتیجه ی ارزیابی کتبی جامع


4.کاربرگ تصویب پیشنهاده پژوهشی


5.کاربرگ درخواست مجوز دفاع از پیشنهاده پژوهشی


6.کاربرگ پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری


7.گزارش جلسه دفاع از پیشنهاده پژوهشی رساله دکتری


8.کاربرگ درخواست مجوز دفاع از رساله دکتری


1-8:کاربرگ درخواست مجوز دفاع از رساله برای ورودی قبل از 95


2-8: کاربرگ درخواست مجوز دفاع از رساله برای ورودی بعد از 95


9.گزارش جلسه دفاع نهایی از رساله دکتری


1-9 : گزارش جلسه دفاع نهایی از رساله دکتری قبل از 95


2-9 : گزارش جلسه دفاع از رساله دکتری بعد از 95


10.صورت جلسه دفاعیه دوره دکتری


11.راهنمای تحویل رساله


12.کاربرگ تحویل پایان نامه


 
 کاربرگ های موارد خاص

1.کاربرگ هزینه شرکت در سمینار


1-1: کاربرگ هزینه شرکت در سمینار برای قبل از سال 97


2-1: کاربرگ هزینه شرکت در سمینار برای بعد از سال 97


2.کاربرگ درخواست مرخصی استعلاجی دوران بارداری


3.کاربرگ درخواست مرخصی شیردهی


4.کاربرگ گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیه


5.کاربرگ تمدید سنوات ترم دهم برای ورودی قبل از 95


6.کاربرگ تمدید سنوات ترم نهم برای ورودی بعد از 95


7.کاربرگ تمدید سنوات ترم دهم برای ورودی بعد از 95


8.کاربرگ درخواست بررسی موارد آموزشی

9.کاربرگ کمیسیون موارد خاص

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/06
تعداد بازدید:
1387
تحصیلات تکمیلی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.