۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ خرداد
5) نحوه درخواست نظم و انضباط و شئونات آموزشی، کیفیت تدریس و حضور تمام وقت جهت استفاده در فرم های تبدیل وضعیت به چه صورت است؟
سئوال:
پاسخ:
امتیازات مورد نظر از طریق دفتر جذب در زمان مورد نیاز درخواست می گردد، بنابراین عضو هیات علمی برای دریافت امتیازات مذکور نیازی نسیت اقدامی انجام دهد.
تاریخ:
1397/03/26
تعداد بازدید:
133
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.