۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر
برنامه راهبردی و عملیاتی
 

برنامه راهبردی مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی


چشم انداز
احراز کیفیت ممتاز و سرآمدی آموزش و  ارتقای اعتبار علمی دانشگاه به منظور قرار گرفتن در اولویت های نخست انتخاب اساتید متعهد و برجسته و دانشجویان نخبه و مستعد
 
 ماموریت
  • بهبود زیربنایی مولفه های کیفی آموزش با مدیریت اثربخش از طریق فعالیتهای برنامه ریزی شده و ارزیابی مستمر
  • بهبود کمی و کیفی امور اعضای هیات علمی و تعامل اثربخش با واحدهای مرتبط در جهت ارتقای کیفیت آموزش و جلب رضایت اساتید دانشگاه
  • برنامه ریزی اثر بخش در راستای توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه
  • بازنگری مستمر رشته ها و برنامه های درسی در راستای بهبود برنامه های درسی و ایجاد رشته های جدید بر اساس نیازهای جامعه
 
 اهداف کلان
ایجاد رشته های جدید آموزشی در مقاطع مختلف و بازتعریف برخی رشته ها جهت هم سویی با شرایط خاص بانوان
ایجاد شعب و پردیس دانشگاه در سراسر کشور و ایجاد زمینة تاسیس شعب در خارج از کشور
 
اهداف کیفی ضروریات
· ارتقای سطح کیفی آموزشی
· افزایش توانمندی های تخصصی  و آموزشی اعضای هیات علمی
· افزایش رضایت اعضای هیات علمی
· گسترش رشته های دانشگاهی متناسب با نیازهای جامعه
· توسعه روش های نوین آموزش
·  نسبت استاد به دانشجو
· انگیزش اعضای هیات علمی
 
راهبردها 
  • روزآمد سازی و چابک سازی نظام آموزش
  • بازنگری مستمر رشته ها و برنامه های درسی و ایجاد رشته های جدید بر اساس نیازهای جامعه
  • استخدام و نگهداری اعضای هیات علمی ممتاز و برجسته
  • توانمندسازی اعضای هیات علمی
  • تسریع در اجرای کلیه امور مربوط به اعضای هیأت علمی خصوصاٌ  ارتقا
 
اهداف کیفی راهبردها
 اهداف استراتژیک  اقدامات جاری  سنجه ها  پروژه های بهبود
. ارتقای‌سطح کیفی آموزشی . ایجاد‌‌محیط آموزشی مطلوب
· افزایش کیفیت آموزشی
· افزایش رضایت دانشجو و اساتید
· افزایش تناسب و ظرفیت علمی دانشگاه
· انجام نظرسنجی از‌‌دانشجویان درباره‌کیفیت آموزشی
· انجام نظرسنجی از اساتید درباره کیفیت آموزشی
·‌ نظرسنجی رضایت استاد /دانشجو از کیفیت آموزشی
· نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان
· نسبت دانشجو به استاد

 

 

 

. افزایش رتبه علمی‌دانشگاه‌در مقایسه‌با‌سایر دانشگاه‌های داخلی و خارجی . استخدام‌و نگهداری اعضای‌هیات علمی ممتاز و برجسته
 · حمایت اعضای هیات‌علمی جدید ممتاز و برجسته
· ارتقای‌درجه علمی اعضای‌هیات علمی دانشگاه
. فراهم‌‌آوردن امکانات‌‌رشد علمیپژوهشی اساتید
· تعداد‌تولیدات علمی‌اعضای هیات‌علمی‌در سال
·‌‌ تعداد‌افتخارات اساتید(بین المللی،ملی، دانشگاهی)
. پیشنهاد‌‌برنامه هدفمند برای تأمین اعضای هیأت علمی بر اساس نیازسنجی گروه های آموزشی
. افزایش توانمندی های تخصصی‌و آموزشی‌اعضای هیات علمی . توانمندسازی اعضای‌هیات علمی
. افزایش‌کیفیت آموزش‌و‌پژوهش دانشگاه . طراحی و برگزاری برنامه های آموزشی مناسب . نفرساعت سرانه آموزش . برگزاری دوره های فوق دکترا
. افزایش رضایت اعضای هیات علمی . تسریع در اجرای تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقا
. افزایش وفاداری سازمانی . بازنگری فرآیندهای تبدیل وضعیت و ارتقا
· نسبت اعضای هیات علمی رسمی به پیمانی
· نسبت دانشیار، استاد به استادیار
 
. طراحی‌مدل شایستگی‌های اعضای هیات علمی
. گسترش‌رشته های دانشگاهی متناسب‌با نیازهای جامعه . بازنگری‌مستمر رشته‌ها‌و برنامه‌های درسی و ایجاد‌رشته‌های جدید‌بر‌‌اساس نیازهای جامعه
· توسعه رشته های کاربردی جدید
. گسترش تحصیلات تکمیلی
. تشکیل کمیته های بازنگری دروس در گروه های آموزشی و ارائه پیشنهادهای جدید به شورای دانشکده
·   برنامه های درسی بازنگری شده در سال
·   تعداد رشته های نو و بین رشته ای ایجاد شده
·  نسبت رشته ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی به کل مقاطع
. شناسایی رشته های موردنیازجامعه (نیازسنجی) و امکان سنجی ایجاد رشته ها‌و‌گرایش‌های شناسایی شده

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/17
تعداد بازدید:
2983
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.