۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر
کارشناسی ارشد
 کاربرگ آموزشی - پژوهشی
  1 کاربرگ تصویب موضوع پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد
 2کاربرگ درخواست هزینه شرکت در سمینار (سمینارهای قبل از 97)
 
 3کاربرگ درخواست هزینه شرکت در سمینار (سمینارهای بعد از 97)
 
 4کاربرگ درخواست مجوز دفاع از پایان نامه
 
 5صورتجلسه دفاع از پایان نامه (ورودی قبل از 94)
 
 6صورتجلسه دفاع از پایان نامه (ورودی بعد از 94)
 
 7کاربرگ تحویل پایان نامه
 
 8کاربرگ تعهد چاپ پایان نامه
 
 9 کاربرگ انتخاب زمینه پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد
 کاربرگ موارد خاص
 1کاربرگ درخواست صدور کارت دانشجویی
 
 2کاربرگ درخواست صدور کارت المثنی دانشجویی
 
 3کاربرگ معرفی دانشجوی مهمان به صورت تک درس 
 
 4کاربرگ معرفی دانشجوی مهمان برای یک ترم
 
 5کاربرگ درخواست مرخصی تحصیلی (با احتساب در سنوات)
 
 6 کاربرگ درخواست تمدید سنوات ترم پنجم
 
 7 کاربرگ درخواست تمدید سنوات ترم ششم
 
8کاربرگ درخواست بررسی موارد آموزشی
 
9کاربرگ کمیسیون موارد تخصصی
 
 10 کاربرگ درخواست مرخصی استعلاجی دوران باردای
 
 11کاربرگ درخواست مرخصی زایمان (بدون احتساب در سنوات)
 
 12کاربرگ درخواست مرخصی شیردهی
 
 13کاربرگ درخواست انصراف از تحصیل
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/20
تعداد بازدید:
6264
تحصیلات تکمیلی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.