۱۳۹۹ سه شنبه ۱۷ تير
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Expand استعداد درخشاناستعداد درخشان
Expand امار و اطلاعات آموزشیامار و اطلاعات آموزشی
Expand برنامه ریزی و توسعه آموزشیبرنامه ریزی و توسعه آموزشی
Expand تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی
Expand آموزش آزاد و مجازیآموزش آزاد و مجازی
Expand هیات ممیزههیات ممیزه
Expand امور آموزشیامور آموزشی
Expand معرفیمعرفی
Collapse منو اصليمنو اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
معرفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تاریخچه معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی پیشین
تقویم آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشی</span>امور آموزشی
اهداف و شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحصیلات تکمیلی</span>تحصیلات تکمیلی
اهداف و شرح وظایف
تقویم کاری هفتگی
استعداد درخشان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ریزی و توسعه آموزشی</span>برنامه ریزی و توسعه آموزشی
اهداف و شرح وظایف
واحد امور هیات علمی
واحد ارزشیابی آموزشی
واحد دانش افزایی
واحد آمار و اطلاعات آموزشی
Collapse آموزش آزاد و مجازیآموزش آزاد و مجازی
اهداف و شرح وظایف
واحدها
اطلاعیه‌ها
پشتیبانی آموزش مجازی
آیین‌نامه‌های آموزش آزاد و مجازی دانشگاه الزهرا
Collapse هیات ممیزههیات ممیزه
معرفی
آئین نامه ارتقا مرتبه در دست اجرا
بخش نامه های هیات ممیزه
اعضای هیات ممیزه دانشگاه
تبدیل وضعیت به رسمی قطعی
فهرست نشریات نامعتبر
Collapse تحصیلات تکمیلی- استعدادهای درخشانتحصیلات تکمیلی- استعدادهای درخشان
شرح وظایف
کاربرگ ها
آیین نامه ها
سوالات متداول
پیوندهای مفید
تماس
Collapse تحصیلات تکمیلی- آموزشیتحصیلات تکمیلی- آموزشی
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها و دستورالعمل ها</span>آیین نامه ها و دستورالعمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارشناسی ارشد</span>کارشناسی ارشد
ایین نامه ها
دستور العمل ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دکتری</span>دکتری
ایین نامه ها
دستور العمل ها
آیین نامه فرصت مطالعاتی
راهنمای فرصت مطالعاتی
آیین نامه های پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان
آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به داخل
آیین نامه قهرمانان ورزشی
آیین نامه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی
فرآیندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کاربرگ ها</span>کاربرگ ها
کارشناسی ارشد
دکتری
فرصت مطالعاتی
آموزش دانشکده ها
پیوندهای مفید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درخواست ایجاد رشته-گرایش</span>درخواست ایجاد رشته-گرایش
آیین نامه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
کاربرگ ها ی ایجاد رشته _ گرایش
سوالات متداول
تماس
رشته های تحصیلات تکمیلی
Collapse تحصیلات تکمیلی- دانش آموختگانتحصیلات تکمیلی- دانش آموختگان
شرح وظایف
فرآیندها
آموزش دانشکده‌ها
پیوندهای مفید
سوالات متداول
تماس
Collapse امور آموزشی-آموزشامور آموزشی-آموزش
شرح وظایف
فرآیندها و درخواست های دانشجویی
کاربرگ ها
آیین نامه ها
آموزش دانشکده ها
پیوندهای مفید
سوالات متداول
تماس
Collapse امور آموزشی- دانش آموختگانامور آموزشی- دانش آموختگان
شرح وظایف
فرآیندها و درخواست‌های دانشجویی
کاربرگ ها
آموزش دانشکده ها
پیوندهای مفید
سوالات متداول
تماسدانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.