۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر
5) روال انجام کار جهت اعطای پایه های تشویقی به چه صورتی می باشد؟
سئوال:
پاسخ:
این امر معمولاً در بهمن و اسفند ماه هر سال انجام می پذیرد و مراحل ‌و روال ‌اعطای ‌پایه‌های ‌تشویقی ‌اعضای ‌هیأت علمی ‌به‌شرح ‌زیر ‌می‌باشد:

1) بررسی اطلاعات موجود و تعیین اعضای هیأت علمی واجد شرایط دریافت پایه تشویقی بر اساس ماده 53 آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در دفتر

2) ارائه اطلاعات کامل و لیست واجدین شرایط با توجه به ضوابط اجرایی تعیین شده، در کمیته منتخب دانشگاه و تعیین اعضای هیأت علمی واجد شرایط دریافت پایه تشویقی بر اساس اطلاعات و مختصات موجود و ضوابط کلی

3) تهیه صورتجلسه مربوطه و ارائه مصوبات در هیأت رئیسه دانشگاه از سوی معاونت آموزشی به منظور تصویب نهایی

4) اعلام مصوبات هیأت‌رئیسه به معاون اداری و مالی جهت صدور احکام و اعلام هم زمان به اعضای منتخب جهت اطلاع

تاریخ:
1397/03/26
تعداد بازدید:
161
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.