۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ آذر
1397/03/26 4) نحوه درخواست امتیازات نظم و انضباط و شئونات آموزشی، کیفیت تدریس و حضور تمام وقت جهت استفاده در فرم های ارتقا به چه صورت است؟

با مراجعه به سیستم اتوماسیون اداری (چارگون)و انتخاب نامه داخلی و استفاده از الگوی نامه 14007 و تکمیل و ارسال آن به مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی

مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.