۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذر
1397/03/21 4) آیا پس از به پایان رساندن دوره های آموزشی به شرکت کنندگان مدرک داده می شود ؟

پس از اتمام دوره و در صورت رعایت ضوابط آموزشی (اعم از ارائۀ تحقیق ، کنفرانس ، و غیره) و تأیید اساتید ، گواهی پایان دوره از طرف مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه الزهراء صادر خواهد شد . این گواهی "مدرک معادل" تلقی نخواهد شد.

مرکز آموزش آزاد و مجازی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.