۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
1397/06/24 2.برای وارد نمودن حکم استخدامی یک استاد چگونه اقدام نماییم؟

اطلاعات مدرسان مدعو را از منوی استاد- ثبت مشخصات و وضعیت- اطلاعات استاد- مرتبه علمی - مدرک تحصیلی- پایه و سایر اطلاعات استاد ثبت نمایید(وضعیت استخدامی مدرسان مدعو توسط کارشناس اداره آمار و اطلاعات ثبت می شود).

کلیه اطلاعات اعضای هیات علمی توسط کارشناس دفتر برنامه ریزی ثبت می شود. 
اداره آمار و اطلاعات آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.