۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
1397/06/24 3.با توجه به درستی اطلاعات استاد در فعالیتهای آموزشی اساتید حق التدریس قابل پرداخت در پایین صفحه خالی میباشد؟
باید وضعیت استخدامی، مرتبه علمی ، پایه و مدرک تحصیلی ثبت گردد.(روش ثبت در سوال قبلی(2)مطرح شده است) 
اداره آمار و اطلاعات آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.