۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
1397/06/24 4.چرا زمانی که وضعیت استخدامی ، مرتبه علمی یا پایه استاد را تغییر میدهیم نتیجه آن در پردازش یا گزارش حق التدریس دیده نمیشود؟
چون این اطلاعات بر اساس حکم استاد وارد می شود و ترفیع استاد در نظر گرفته می شود توجه نمایید اگر تاریخ حکم قبل از
شروع ترم باشد ترفیع استاد در ترم محاسبه می شود.ولی اگر تاریخ حکم بعد از شروع ترم باشد نتیجه محاسبات آن شامل ترم
جاری نمی شود بلکه به ترم بعد منتقل می گردد.حتی اگر یک روز بعد از شروع ترم باشد 
اداره آمار و اطلاعات آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.