۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
1397/06/24 5.در فعالیتهای آموزشی استاد واحد معادل درس خالی میباشد؟

باید توجه داشت فیلدهای نوع درس٬ساعت درس٬درصد مشارکت ٬تعداد دانشجو درست ثبت شده باشد.
اکثر مواقع فیلد نوع درس خالی میباشد که در اینصورت توسط کارشناس اداره آمار و اطلاعات آموزشی نوع درس از دید حق التدریس ثبت می شود.

نکته: کاربران توجه نمایند کلیه دروس از قبیل درس ٬پایان نامه ٬پروژه ،رساله٬سمینار و... باید نوع درسشان از دید حق التدریس توسط کارشناس اداره آمار تعریف گردد.

 
 
اداره آمار و اطلاعات آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.