۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
1397/06/24 6.پست را برای استاد تعریف شده ولی در پردازش و گزارش 801نشان داده نمی شود؟

1- مطمئن شوید شماره فعالیت و تاریخ پست مورد نظر توسط کارشناس دفتر برنامه ریزی در سیستم ثبت شده است .
2- مطمئن شوید واحد معادل این پست در قوانین حق التدریس توسط کارشناس اداره آمار تعریف شده است.

نکته :اگر استاد دارای چند پست اجرایی باشد بالاترین واحد معادل اجرایی به استاد تعلق میگیرد.

 
اداره آمار و اطلاعات آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.