۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
1397/06/24 7.محاسبه پایان نامه های کارشناسی به چه صورت میباشد؟
 
زمانی که برای پروژه مربوطه نمره و تاریخ دفاع وارد شود همان ترم به استاد پرداخت میگردد.
اداره آمار و اطلاعات آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.