۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
1397/06/24 9.محاسبه رساله دکتری به چه صورت میباشد؟
 
برای رساله دکتر ی بعد از ثبت تاریخ تصویب رساله می توان % 66 از واحد معادل رساله را قبل از دفاع و طی دو مرحله 33 درصدی پرداخت کرد و 34 درصد مابقی را بعد از دفاع از رساله و ثبت نمره و تاریخ دفاع در سیستم پرداخت نمود.
 
اداره آمار و اطلاعات آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.