۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
1397/06/24 11.استاد به منظور مشاهده فعالیتهای آموزشی و پژوهشی هر نیمسال، از چه گزارشی می تواند استفاده کند؟

گزارش 801 برای اعضای هیات علمی و گزارش 4807 برای مدرسان مدعو می باشد.

 
اداره آمار و اطلاعات آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.