۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
1397/06/24 12.واحد معادل یک درس کمتر نشان داده می شود؟
 

ضرایب مربوط به تعداد دانشجو ، واحد معادل ، مسافت ، کسر غیبت استاد و حل تمرین بررسی شود در صورت عدم اعمال به کارشناس اداره آمار جهت اصلاتح اطلاع داده شود.

اداره آمار و اطلاعات آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.