۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد

شهریه

توجه: شهریه متغیر دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در هر سال نسبت به سال ورودشان 10 درصد افزایش می یابد.
 1 جدول شهریه دروس مجازی دانشجویان ورودی 1400  
 2 جدول شهریه نیمسال تابستان سال 1400  
 3 جدول شهریه دروس مجازی (دروسی که توسط مرکز آموزش‌های مجازی ارائه می‌شود)  دانشجویان  ورودی99 
 
 4 قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه
 
 دانشجویان نوبت دوم
 1 جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 1400  
 2 جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 99
 
 3 جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 98
 
 4 جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 97
 
 5 جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 96   
 
 6 جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 95
 
 7 جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 94
 
 8 جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 93-85
 
دانشجویان غیرایرانی 
 1 شهریه دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه ورودی 1400  
 2 شهریه دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه ورودی 99
 
 3 شهریه دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه ورودی 98
 
 4 شهریه دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه ورودی 96
 
 5 شهریه دانشجویان ایرانی انتقال از خارج
 
دانشجویان مهمان 
 1 جدول شهریه دانشجویان مهمان کامل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 1400  
 2 جدول شهریه دانشجویان مهمان تکدرس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 1400  
 3 جدول شهریه دانشجویان مهمان کامل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 99
 
 4 جدول شهریه دانشجویان مهمان تکدرس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 99
 
 5 جدول شهریه دانشجویان مهمان کامل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 98
 
 6 جدول شهریه دانشجویان مهمان تکدرس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 98
 
 7 جدول شهریه دانشجویان مهمان کامل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 97
 
 8 جدول شهریه دانشجویان مهمان تکدرس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 97
 
 9 جدول شهریه دانشجویان مهمان کامل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 96
 
 10 جدول شهریه دانشجویان مهمان تکدرس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 96
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/05
تعداد بازدید:
24006
اداره آمار و اطلاعات آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.